PROGRAM WYCHOWAWCZY

 

 

Motto:

 

„Dziecko chce być dobre

Jeśli nie umie – naucz

Jeśli nie wie – wytłumacz

Jeśli nie może – pomóż”

 

 

 

                                         

 

 

PROGRAM  ZAWIERA:

 

1.   Wstęp

2.   Cel nadrzędny

3.   Priorytety i cele szczegółowe

4.   Zadania wychowawcy klasy

5.   Zadania nauczyciela wychowującego

6.   Sposoby realizacji zadań

7.   Formy współpracy nauczycieli i wychowawców z rodzicami

8.   Sposoby monitorowania

9.   Ewaluacja

 

 

1.Wstęp

 

             Program Wychowawczy wyznacza priorytety działalności wychowawczej szkoły. Wszyscy nauczyciele szkoły winni dołożyć wszelkich starań, aby go efektywnie realizować. Zgodnie z obowiązującymi zasadami, to rodzice są jednak odpowiedzialni za trudny proces wychowania, kształtowania społecznie wartościowej jednostki. Zgodnie z myślą Adalberta Stifera to „rodzina jest tym, co najbardziej potrzebne naszym czasom”. Rolą szkoły jest więc, wspieranie naturalnego środowiska wychowawczego naszego ucznia, które stanowi jego rodzina. Naszym wspólnym celem jest bowiem dziecko, jego szczęście i przyszłość.

 

 

2. Cel nadrzędny programu

 

Stworzenie optymalnych warunków dla wszechstronnego rozwoju osobowego każdego ucznia.

 

 

3. Priorytety i cele szczegółowe

 

Wspieranie indywidualnej drogi rozwojowej ucznia

kształtowanie umiejętności dbania o siebie, swoje zdrowie i bezpieczeństwo

dostarczanie wiedzy na temat rozwoju fizycznego i psychicznego człowieka

dostarczanie wiedzy na temat mocnych i słabych stron ucznia, rozwijanie zdolności i zainteresowań ucznia

kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania w różnych sytuacjach

kształtowanie umiejętności korzystania z dostępnych źródeł informacji

przygotowanie do samodzielnego poszukiwania informacji i świadomego, odpowiedzialnego korzystania ze środków masowej komunikacji

 

 

Rozwijanie pozytywnych postaw społecznych

dostarczenie wiedzy na temat roli rodziny, grupy rówieśniczej

dostarczenie wiedzy na temat praw i obowiązków człowieka, dziecka, ucznia

uświadamianie znaczenia pozytywnych więzi i relacji w rodzinie i grupie rówieśniczej

kształtowanie postawy szacunku, życzliwości i tolerancji

rozwijanie umiejętności skutecznego porozumiewania się

rozwijanie samorządności, jako przygotowania do udziału w życiu szkoły i środowiska lokalnego

stwarzanie warunków do aktywności społecznej

 

 

Kształtowanie więzi z krajem ojczystym oraz poszanowania dla dziedzictwa narodowego

dostarczenie wiedzy na temat historii szkoły, regionu ojczyzny

przybliżenie osoby patrona szkoły

kształtowanie szacunku wobec symboli narodowych i miejsc pamięci

rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej, regionalnej i narodu

 

Rozwijanie poczucia jedności człowieka z otaczającym światem

przygotowanie do podejmowania decyzji zgodnych z wymogami ochrony zasobów środowiska

kształtowanie wrażliwości na zagrożenia środowiska i los istot żywych

dostarczanie wiedzy na temat problemów ekologicznych regiony

kształtowanie nawyków segregacji śmieci, „zielonego konsumenta”

 

 

4. Zadania wychowawcy klasy

 

Opracowanie w uzgodnieniu z rodzicami rocznego planu pracy z uwzględnieniem priorytetów programu wychowawczego szkoły potrzeb i zainteresowań uczniów; podejmowanie działań w celu jego efektywnej realizacji; dokonywanie półrocznego sprawozdania z jego realizacji i przedstawienie go rodzicom i Radzie Pedagogicznej wraz z wnioskami do dalszej pracy

Poznanie sytuacji rodzinnej i bytowej uczniów oraz podejmowanie inicjatywy w celu jej poprawy

Poznanie zainteresowań, zdolności i potrzeb uczniów oraz problemów dydaktycznych, zdrowotnych oraz podejmowanie kontaktów z innymi pracownikami szkoły, rodzicami w celu ich rozwijania lub zaspokojenia

Podejmowanie działań zapobiegających konfliktom w relacjach uczeń- nauczyciel, uczeń – uczeń, a w razie potrzeby rozwiązywanie ich samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami lub zespołem wychowawczym

Zapewnienie uczniom i rodzicom informacji na temat różnych zadań, działań realizowanych przez szkołę oraz przekazywanie informacji zwrotnych stosownym pracownikom szkoły

Zapewnienie rodzicom informacji na temat funkcjonowania ich dziecka w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem jego osiągnięć lub nałożonych kar

Budowanie zaufania w relacji wychowawca - uczeń

 

 

5. Zadania nauczyciela wychowującego

 

Utrzymywanie stałych kontaktów z wychowawcami klas

Współpraca z wychowawcami klas w realizacji klasowego planu wychowawczego oraz programu profilaktyki.

Znajomość i wspomaganie ucznia w jego wszechstronnym rozwoju.

Dostrzeganie sukcesów i problemów ucznia.

Umiejętność dobrego komunikowania sie z uczniem, akceptowanie jego indywidualizmu, motywowanie do działania.

Poświęcanie czasu pozalekcyjnego na kontakt z uczniem.

Konsekwentne przestrzeganie regulaminów szkolnych.

 

6. Formy współpracy nauczycieli i wychowawców z  rodzicami

 

Zebrania ogólnoklasowe

Konsultacje indywidualne i rozmowy doraźne

Lekcje otwarte

Praca rodziców na rzecz szkoły

Szerzenie wiedzy i kultury pedagogicznej wśród rodziców przez wychowawców klas, pedagoga i psychologa

Udział rodziców w organizowaniu uroczystości i wycieczek

Spotkania Klasowych Rad Rodziców i Szkolnej Rady Rodziców

 

 

7. Sposoby realizacji zadań

 

Realizacja  zadań w czasie obowiązkowych zajęć szkolnych.

Realizacja zadań podczas zajęć pozalekcyjnych:

zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

zajęcia w świetlicy szkolnej

zajęcia z wychowania do życia w rodzinie

zajęcia w czytelni biblioteki szkolnej

zajęcia z pedagogiem i psychologiem szkolnym

Rada Młodzieżowa

LOP

PCK

SKO

koła zainteresowań

dyżury klasowe

spotkania z higienistka szkolną i przedstawicielami różnych instytucji i zawodów

 wycieczki klasowe, zielone szkoły

 

Realizacja zadań  w związku z pielęgnowaniem tradycji i obrzędów   szkolnych, lokalnych i narodowych.

   a) Uroczystości szkolne:

uroczysta inauguracja roku szkolnego

pasowanie pierwszoklasistów na uczniów szkoły połączone z obchodami Dnia Edukacji Narodowej

pasowanie klas pierwszych na czytelnika

Święto Szkoły

pożegnanie absolwentów

uroczyste zakończenie roku szkolnego

Imprezy okolicznościowe:

Dni Szopienic

Święto Zmarłych, opieka nad grobem majora W. Pełki

Dzień Niepodległości

Jasełka Bożonarodzeniowe

Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata

Obchody rocznic wybuchu Powstań Śląskich

Dzień Dziecka połączony z obchodami szkolnego Dnia Sportu

 

      

Realizacja zadań w celu promocji indywidualnych osiągnięć ucznia i szkoły:

     a) tematyczne konkursy klasowe i szkolne

     b) turnieje zdrowotno – ruchowe

     c) działalność kulturalno – rozrywkowa, artystyczna klasy i szkoły

Dzień Chłopaka

Andrzejki

Mikołajki

Klasowa Wigilia

Dzień Babci i Dziadka

Walentynki

Bal Karnawałowy

Dzień Kobiet

Dzień Matki i Ojca

dyskoteki klasowe i szkolne

imprezy turystyczne : wycieczki, pikniki, itp.

imprezy kulturalne : wyjścia do kina, teatru, muzeum, udział

w koncertach muzycznych

spotkania z książką

Dni Teatru

      d) prezentacja szkoły i osiągnięć uczniów:

wystawy prac uczniów

wystawy prac konkursowych

kącik patrona

gazetki ścienne i tablice informacyjne

gazetki klasowe

gazetka szkolna „Skryptor”

szkolna strona internetowa

gabloty z pucharami, medalami, dyplomami

 

 

8. Sposoby monitorowania programu

Monitorowaniu, czyli ciągłemu rejestrowaniu efektów programu wychowawczego podlegają

 

 

             Obszar

     monitorowany

             Forma  

      monitorowania

 Osoby odpowiedzialne

     za realizację         

1. Plany pracy wychowawcy klasowego

Sprawozdanie z realizacji

Wychowawcy

2.Wspólpraca z rodzicami

Protokoły z zebrań, tematyka pedagogizacji rodziców

Nadzór pedagogiczny

3.Organizacja, przebieg i jakość uroczystości szkolnych

Obserwacja, uwagi dyrektora

Nauczyciele

4.Organizacja i przebieg wycieczek szkolnych

Karty wycieczek, wpisy do dziennika

Nauczyciele

5.Organizacja zadań pozalekcyjnych

Sprawozdania z realizacji

Nauczyciele prowadzący

6.Współpraca z pracownikami Poradni Psych.-Ped.

Sprawozdanie pedagoga

Pedagog

7.Realizacja zadań świetlicy szkolnej

Sprawozdanie wychowawcy świetlicy

Wychowawcy świetlicy

8.Realizacja ścieżek międzyprzedmiotowych

Wpisy w dzienniku lekcyjnym

Nauczyciele

9.Działania podjęte wobec uczniów mających trudności w nauce i zachowaniu oraz trudną sytuację rodzinną

Wpisy do dziennika, sprawozdanie z pracy pedagoga, notatki w teczkach wychowawcy

Wychowawcy, pedagog

 

 

                 

9.  Ewaluacja

 

         Ewaluacja programu wychowawczego ma na celu uzyskanie danych o realizowanym programie, jego mocnych i słabych stronach. Jest podstawą do dokonania ewentualnych korekt podczas tworzenia kolejnego programu.

         Wnioski z ewaluacji zostaną zawarte w raporcie ewaluacyjnym i przedstawione Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców i Samorządowi Szkolnemu.

         Treść raportu, opracowanego przez zespół wychowawczy pod koniec roku szkolnego, zostanie ujęta w księdze protokołów.

 

 

SZCZEGÓLOWY WYKAZ

SPOSOBÓW REALIZACJI CELÓW I PRIORYTETÓW

DLA I i II ETAPU KSZTAŁCENIA

 

 

KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE

 

Wspieranie indywidualnej drogi rozwojowej ucznia

Priorytety

KLASA  I

KLASA II

KLASA III

EDUKACJA

- Kształtowanie umiejętności dbania o siebie, swoje zdrowie i bezpieczeństwo

- dostarczenie wiedzy na temat rozwoju fizycznego i psychicznego

człowieka

- dostarczenie wiedzy na temat mocnych i słabych stron ucznia, rozwijanie zdolności i zainteresowań ucznia

Cykl tematyczny:

„Jak być zdrowym”

Cykl tematyczny:

„Jak zrealizować swoje marzenia”

Cykl tematyczny:

„Jestem wzorowym trzecioklasistą”

polonistyczna,

środowiskowa,

artystyczna,

- kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania w różnych sytuacjach

 

Cykl tematyczny:

„Potrafię dbać o swoje bezpieczeństwo”

Cykl tematyczny:

„Jestem kulturalny”

Cykl tematyczny:

„Nie ulegam złym wpływom”

polonistyczna,

środowiskowa,

- kształtowanie umiejętności korzystania z dostępnych źródeł informacji

- przygotowanie do samodzielnego poszukiwania informacji i świadomego, odpowiedzialnego korzystania ze środków masowej komunikacji

 

Cykl tematyczny:

„Już jestem czytelnikiem”

Cykl tematyczny:

„Biblioteka – miejsce mojej nauki i zabawy”

Cykl tematyczny:

„Wiem jak wzbogacać swoją wiedzę

polonistyczna,

środowiskowa,

 

Rozwijanie pozytywnych postaw społecznych

   Priorytet

   KLASA I

  KLASA II

  KLASA III

  EDUKACJA

- dostarczenie wiedzy na temat roli rodziny, grupy rówieśniczej

- dostarczenie wiedzy na temat praw i obowiązków człowieka, dziecka, ucznia

- uświadamianie znaczenia pozytywnych więzi i relacji w rodzinie i grupie rówieśniczej

Cykl tematyczny:

„Moje miejsce w rodzinie”

Cykl tematyczny:

„Jestem dobrym kolegą”

 

Cykl tematyczny:

„Potrafię pomagać innym”

polonistyczna,

artystyczna,

- kształtowanie postawy szacunku, życzliwości i tolerancji

- rozwijanie umiejętności skutecznego porozumiewania się

Cykl tematyczny:

„Magiczne słowa- klucz do uśmiechu”

Cykl tematyczny:

„Jestem jednym z wielu”

Cykl

tematyczny:

„Wiem, co to odpowiedzialność”

polonistyczna,

artystyczna,

- rozwijanie samorządności jako przygotowania do udziału w życiu szkoły i środowiska lokalnego

- stwarzanie warunków do aktywności społecznej

Cykl tematyczny:

„Jestem obowiązkowym uczniem”

Cykl tematyczny:

„Dbam o dobre imię mojej klasy”

Cykl

tematyczny:

„Aktywnie włączam się w życie szkoły”

polonistyczna,

środowiskowa

 

Kształtowanie więzi z krajem ojczystym oraz poszanowania dla  dziedzictwa narodowego

    Priorytet

   KLASA I

   KLAS II

   KLAS III

  EDUKACJA

- dostarczenie wiedzy na temat historii szkoły, regionu, ojczyzny

- przybliżenie  osoby patrona szkoły

Cykl tematyczny:

„Mieszkam w Szopienicach”

Cykl tematyczny:

„Moje miast i region”

Cykl tematyczny:

„Mój kraj ojczysty”

polonistyczna,

środowiskowa,

artystyczna,

matematyczna,

- kształtowanie szacunku wobec symboli narodowych i miejsc pamięci

- rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej, regionalnej i narodu

Cykl tematyczny:

„Jestem uczniem SP 44”

Cykl tematyczny:

„Jestem Ślązakiem”

Cykl tematyczny;

„Jestem Polakiem i Europejczykiem”

polonistyczna,

środowiskowa,

artystyczna

 

Rozwijanie poczucia jedności człowieka z otaczającym światem

   Priorytet

  KLASA I

   KLASA II

   KLASA III

 EDUKACJA

- przygotowanie do podejmowania decyzji zgodnych z wymogami ochrony zasobów środowiska

- kształtowanie wrażliwości na zagrożenia środowiska i los istot żywych

 

Cykl tematyczny:

„Szanuje przyrodę”

Cykl tematyczny;

„Ja - obrońca przyrody”

Cykl tematyczny:

„Jestem przyjacielem przyrody”

polonistyczna,

środowiskowa,

artystyczna

- dostarczanie wiedzy n/t problemów ekologicznych regionu

- kształtowanie nawyków segregacji śmieci, „zielonego konsumenta”

Cykl tematyczny:

„Czystość wokół mnie”

Cykl tematyczny:

„W jedności z otaczającym mnie światem”

Cykl tematyczny:

„Chcę żyć na czystej planecie”

środowiskowa,

artystyczna

 

 

II ETAP KSZTAŁCENIA

 

Wspieranie indywidualnej drogi rozwojowej ucznia

Priorytety

KLASA IV

KLASA V

KLASA VI

- Kształtowanie umiejętności dbania o siebie, swoje zdrowie i bezpieczeństwo

 

 

 

- Dostarczenie wiedzy na temat rozwoju fizycznego i psychicznego człowieka

 

 

- Dostarczenie wiedzy na temat mocnych i słabych stron ucznia, rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów

 

- Kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania w różnych sytuacjach

 

 

 

- Kształtowanie umiejętności korzystania z dostępnych źródeł wiedzy

 

-Przygotowanie do samodzielnego poszukiwania informacji i świadomego, odpowiedzialnego korzystania ze środków masowej komunikacji

 

1. Pracuj i baw się zdrowo (prawidłowa postawa ciała, organizacja pracy). I/4

2. Sposoby spędzania wolnego czasu. I/1

 

 

 

 

1. Moje i Twoje hobby i pasje (temat nadobowiązkowy) I/4

2. Lubię czytać! Moja ulubiona książka. III/2

1. Dziękuje, proszę, przepraszam – lekcja dobrego wychowania.

2. Imprezy klasowe i szkolne.

 

1. Lekcje biblioteczne.

 

 

1. Jakie oglądasz programy telewizyjne? III/11

1. Przyczyny i skutki nałogów. I/8

 

 

 

1. Jesteśmy już nastolatkami – to nie takie łatwe. IV/a/7

 

 

1. Jak pokonać trudności w nauce? I/5

 

 

1. Imprezy klasowe i szkolne.

 

 

 

 

1. Lekcje biblioteczne.

1. Nikotyna i alkohol a zdrowie człowieka. I/10

2. Narkotyki – wpływ używek na organizm człowieka. I/10

 

1. Odpowiedzialność za własny rozwój. IV/a/12

2. Gimnazjum – kolejny etap w moim życiu.

1. W tym jesteś dobry – pochwal się. I/5

 

 

1.Imprezy klasowe i szkolne.

 

 

 

 

1. Lekcje biblioteczne.

 

 

1. Reklama – nie daj sobą manipulować. III/12

2. Realizm agresji w mediach. III/11

 

Rozwijanie pozytywnych postaw społecznych

Priorytety

KLASA IV

KLASA V

KLASA VI

- Kształtowanie postawy szacunku, życzliwości i tolerancji

 

 

- Dostarczenie wiedzy na temat roli rodziny, grupy rówieśniczej

 

- Dostarczenie wiedzy na temat praw i obowiązków człowieka, dziecka, ucznia

 

- Uświadamianie znaczenia pozytywnych więzi i relacji w rodzinie i grupie

 

- Rozwijanie umiejętności skutecznego porozumiewania się, pracy z zespołem, rozwiązywania konfliktów

 

- Rozwijanie samorządności jako przygotowania do udziału w życiu szkoły i środowiska lokalnego

 

- Stwarzanie warunków do aktywności społecznej

1. Więzi koleżeńskie. Dobra koleżanka, dobry kolega. IV/a/10

 

1. Jestem członkiem społeczności szkolnej. IV/c/6

 

1. Nasze prawa i obowiązki. IV/c/9

 

 

 

 

1. Sposoby rozwiązywania konfliktów.

 

 

1. Wybór samorządu klasowego.

 

 

1. Praca z klasą na bieżąco.

 

 

 

 

1. Moi rodzice – moi idole? IV/a/3

 

 

 

 

1. Nauczymy się odmawiać – asertywność. I/5

 

 

 

 

 

1. Demokracja – co to jest? IV/c/10

2. Decyzja większości – o podejmowaniu decyzji w kraju demokratycznym. IV/c/10

3. Nikt nie umie dziś wszystkiego. IV/c/10

1. Co to jest tolerancja? I/6

 

 

 

1. Rola kobiety i mężczyzny w rodzinie i społeczeństwie. IV/a/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wybór samorządu klasowego. Praca w Radzie Młodzieżowej.

 

Kształtowanie więzi z krajem ojczystym oraz poszanowania dla dziedzictwa narodowego.

Priorytety

KLASA IV

KLASA V

KLASA VI

- Dostarczenie wiedzy na temat historii ojczyzny, regionu, szkoły

 

- Kształtowanie szacunku wobec symboli narodowych i miejsc pamięci narodowej

 

 

 

- Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej, regionalnej i narodu

 

 

- Przybliżenie osoby patrona szkoły

1. Historia i tradycje naszej szkoły – oglądam kronikę szkolną. IV/b/4

 

 

 

1. Lokalne miejsca pamięci narodowej. IV/c/3

2. Szacunek do symboli narodowych – dlaczego?

 

1. Co podoba mi się w moim regionie, a co chciałbym zmienić? IV/b/1

 

1. Czy znasz patrona naszej szkoły? IV/c/4

1. Sylwetki wielkich Polaków. IV/c/4

 

Rozwijanie poczucia jedności człowieka z otaczającym światem

Priorytety

KLASA IV

KLASA V

KLASA VI

- Przygotowanie do podejmowania decyzji zgodnych z wymogami ochrony środowiska

 

- Kształtowanie wrażliwości na zagrożenia środowiska i los istot  żywych

 

- Dostarczanie wiedzy na temat problemów ekologicznych regionu

 

- Kształtowanie nawyków segregacji śmieci, „zielonego konsumenta”.

 

 

 

 

 

 

1. Wrzuć papierek do kosza – dbaj o środowisko. II/1

 

1. Czy jesteś człowiekiem ekologicznym? II/2

 

 

Poszczególne priorytety realizowane są również poprzez przygotowywane w cyklu trzyletnim apele szkolne.

 

Propozycje tematów apeli:

 

EDUKACJA PROZDROWOTNA

Jak ubrać się na różne okazje?

O kulturze spożywania posiłków.

Savoir – vivre czyli jak uniknąć gaf.

SOS – czyli pierwsza pomoc w niektórych urazach.

Sposoby efektywnego uczenia się.

Jak ciekawie spędzić czas wolny?

Na czym polega asertywność?

Telewizor i komputer – wróg czy przyjaciel?

 

 

 

EDUKACJA EKOLOGICZNA

Co to jest recykling?

Gaz i prąd elektryczny – dobrodziejstwa ułatwiające życie. Jak racjonalnie z nich korzystać?

Woda naszym skarbem. Jak ją oszczędzać?

1 tona makulatury = 14 drzew. O tym jak oszczędzać papier.

Przewodnik zielonego konsumenta.

Tworzywa sztuczne – wynalazek czy klęska XX wieku?

Samochód potrzebny czy nie?

Osobliwości przyrodnicze naszego regionu.

 

 

EDUKACJA REGIONALNA

Po naszymu czyli po śląsku.

Patroni naszych ulic.

Historia naszej szkoły.

Sport w Szopienicach dawniej i dziś.

W kuchni i izbie starzyków.

Zajęcia mieszkańców Śląska dawniej i dziś.

Historia powstania Katowic.

Najciekawsze zabytki architektury Katowic (ze szczególnym uwzględnieniem naszej dzielnicy).

Najważniejsze wydarzenia w historii naszego regionu, miasta, dzielnicy.

 

 

PEDAGOG I  PSYCHOLOG

 

Wspieranie indywidualnej drogi rozwojowej ucznia.

Prtiorytety

klasa 1

klasa 2

klasa 3

klasa 4

klasa  5

klasa 6

- kształtowanie umiejętności dbania o siebie, swoje zdrowie i bezpieczeństwo

- dostarczenie wiedzy na temat rozwoju fizycznego i psychicznego

człowieka

- dostarczenie wiedzy na temat mocnych i słabych stron ucznia, rozwijanie zdolności i zainteresowań ucznia

Co mogę zrobić aby być silnym i zdrowym?

Dbamy o swoje zdrowie

Dbamy o swoje ciało

 

 

 

 

Co to jest stres, co mnie stresuje?

 

 

Moje atuty

 

 

Co to jest „zły dotyk”

 

 

 

Marcepanowe serca czyli co mogę dać innym

 

 

Co to znaczy być człowiekiem asertywnym?

 

 

Rozwijanie pozytywnych postaw społecznych

- kształtowanie postawy szacunku, życzliwości i tolerancji

- rozwijanie umiejętności skutecznego porozumiewania się

Jesteśmy podobni i różni w swoich doznaniach

Możemy sobie radzić w trudnych sytuacjach

Jak pomagamy innym?

Jak się żyje w naszej klasie?